Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A VÝROBKŮ
PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU (B2B) 
společnosti IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., 

se sídlem Řípská 1549/11a, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 48908126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 11234 („Prodávající“)

1.    Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při koupi zboží podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístněného na internetové adrese www.shop.itsbrno.cz prostřednictvím rozhraní webové stránky(„E-shop“).

2.    Uživatelský účet
2.1.    Pro realizaci objednávky v rámci E-shopu požádá Kupující Prodávajícího o registraci a vytvoření uživatelského účtu Kupujícího za účelem provádění objednávek zboží vystaveného v E-shopu („Uživatelský účet“). 

2.2.    V žádosti o registraci je Kupující povinen uvést jméno a příjmení, resp. obchodní firmu korporace, IČO, jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné činit v zastoupení právnické osoby objednávky Zboží v E-shopu, e-mail a Kupujícím zvolené heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu. Žádost o registraci Kupující odešle elektronicky Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Před odesláním žádosti o registraci je Kupující povinen seznámit se a udělit souhlas s těmito Obchodními podmínkami, jakož i seznámit se se Zásadami zpracování osobních údajů. Odesláním žádosti o registraci Kupující splnění těchto povinností potvrzuje. Kupující dále dle své volby udělí souhlas rovněž se zasílám newsletteru a obchodních sdělení. 

2.3.    Každá žádost o registraci je individuálně posuzována Prodávajícím. Na schválení žádosti o registraci a vytvoření Uživatelského účtu nemá Kupující automaticky nárok, zřízení Uživatelského účtu závisí na rozhodnutí Prodávajícího a podléhá jeho předchozímu schválení.

2.4.    Je-li žádost o registraci a zřízení Uživatelského účtu schválena, Kupující je o této skutečnosti vyrozuměn e-mailem zaslaným na adresu uvedenou Kupujícím v žádosti o registraci a Uživatelský účet je Kupujícímu automaticky zřízen. Ze svého Uživatelského účtu může Klient provádět objednávání Zboží vystaveného v E-shopu.

2.5.    Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem zvoleným Kupujícím při registraci. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích k Uživatelskému účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.    Prodávající je oprávněn zrušit či zablokovat Kupujícímu jeho Uživatelský účet dle vlastního uvážení, zejména pak v případě, porušil-li Kupující své povinnosti dle kupní smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7.    Kupující si je vědom, že Uživatelský účet ani E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě a že Kupujícímu nevzniká z důvodu takové nedostupnosti vůči Prodávajícímu žádný nárok na jakoukoli kompenzaci, náhradu či plnění.

2.8.    V žádosti o vytvoření Uživatelského účtu, objednávce, jakož i veškeré další komunikaci s Prodávajícím je Kupující povinen uvádět pravdivé, správné a úplné informace. V případě změny údajů Kupujícího uvedených v Uživatelském účtu je Kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Prodávající není povinen přezkoumávat údaje uvedené Kupujícím v Žádosti o registraci, objednávce, jakož i veškeré další komunikaci a Prodávající tyto údaje bude považovat za pravdivé, správné a úplné.

3.    Uzavření kupní smlouvy
3.1.    Kupní smlouva je uzavírána tzv. na dálku, tedy prostřednictvím komunikačních prostředků umožňujícím uzavření smlouvy bez fyzické přítomnosti stran. Kupující s tímto způsobem uzavření Kupní smlouvy souhlasí. Každá strana nese své náklady, které jí při použití prostředků komunikace na dálku vznikly.

3.2.    Pro objednání Zboží z E-shopu označeného jako „skladem“ Kupující vyplní a zašle Prodávajícímu prostřednictvím Uživatelského účtu objednávku („Objednávka“) obsahující zejména následující údaje:
(a)    poptávané Zboží, které Kupující vložil do nákupního košíku („Zboží“);
(b)    Kupujícím zvolený způsob dopravy včetně nákladů na dopravu a balné;
(c)    způsob úhrady kupní ceny (platba na fakturu) a výši kupní ceny za jednotlivé Zboží;
(d)    kontaktní a fakturační údaje Kupujícího, příp. doručovací adresu (liší-li se od fakturační).

3.3.    Objednávka je odeslána Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Odesláním Objednávky činí Kupující Prodávajícímu neodvolatelnou nabídku ke koupi v Objednávce uvedeného Zboží. 

3.4.    Veškerá prezentace Zboží v E-shopu je pouze informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu ohledně takového Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („OZ“) se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení přijetí Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího a Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku akceptuje či nikoli. Po odeslání Objednávky bude Kupujícímu zaslán automatický e-mail s informací, že Objednávka byla doručena Prodávajícímu ke zpracování, tento e-mail však není přijetím Objednávky. Přijetí Objednávky je uskutečněno prostřednictvím samostatného e-mailu zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu po individuálním zpracování každé doručené Objednávky. Přijetí Objednávky obsahuje rovněž souhrn Objednávky včetně přehledu objednaného Zboží a odkazu pro sledování aktuálních informací o stavu Objednávky.

3.5.    V E-shopu je uváděna jak kupní ceny Zboží bez daně z přidané hodnoty, tak kupní ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty. Závaznou a konečnou výší je kupní ceny Zboží vystaveného v E-shopu bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude připočtena k ceně Zboží dle příslušných právních předpisů. Náklady na balné a dopravu hradí Kupující nad rámec kupní ceny Zboží ve výši uvedené v E-shopu podle typu Zboží a dopravy, není-li výslovně uvedeno jinak. Kupní cena Zboží je platná po dobu, po kterou je uváděna v E-shopu. Tím není vyloučeno právo Prodávajícího sjednat a uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Součástí Kupní smlouvy není instalace, montáž ani zapojení Zboží.

3.6.    Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

3.7.    Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a dále se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, to vše ve znění účinném v okamžiku odeslání Objednávky. 

3.8.    V případě zájmu Kupujícího o koupi Zboží označeného jako „Poptávka“, nedochází k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu, ale na základě smlouvy sjednané mezi stranami po potvrzení termínu dostupnosti a dalších podmínek. Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně.

4.    Kupní cena a platební podmínky
4.1.    Kupní cena za Zboží je Kupujícím hrazena na základě faktury – daňového dokladu, kterou Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu spolu s vyrozuměním o přijetí Objednávky. Nedohodnou-li se strany jinak, Kupující hradí kupní cenu za Zboží na základě faktury – daňového dokladu v plné výši předem spolu s náklady na dopravu a balné a Prodávající odesílá Zboží Kupujícímu v souladu s článkem 5.2. až po plné úhradě kupní ceny za Zboží spolu s  náklady na dopravu a balné. 

4.2.    Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře. Kupní cena je řádně uhrazena okamžikem jejího připsání v plné výši na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající je plátcem DPH.

4.3.    Splatnost všech faktur činí 7 dní ode dne jejího vystavení, nedohodnou-li se strany jinak. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Kupující povinen uhradit Kupujícímu úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

4.4.    Spolu s kupní cenou za Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu rovněž náklady na dopravu a balné ve výši uvedené v E-shopu.

4.5.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli platby bude Kupujícího povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně do zaplacení. 

4.6.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 14 dnů je Prodávající dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.    Přeprava a dodání Zboží
5.1.    Prodávající dodá Kupujícímu Zboží ve sjednané době a do sjednaného místa plnění a Kupující se jej zavazuje převzít a potvrdit předávací protokol/dodací list. Není-li místo plnění sjednáno výslovně, je místem plnění sídlo Kupujícího.

5.2.    Nedohodnou-li se strany jinak, Prodávající odesílá Zboží do 3 pracovních dnů ode dne řádné úhrady kupní ceny Zboží včetně případných nákladů na dopravu a balné v plné výši. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v případě, že dodací lhůtu není možné dodržet. V takovém případě Prodávající informuje Kupujícího o změně dodací lhůty a předpokládaném termínu dodání Zboží. Není-li to výslovně sjednáno v Kupní smlouvě či Objednávce, dodávka Zboží není fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 OZ.

5.3.    V případě zvláštního požadavku Kupujícího ohledně způsobu dopravy, Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné doručit Zboží opakovaně či jiným způsobem, než bylo ujednáno, Kupující nese náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. s jiným způsobem doručení.

5.4.    Kupující je povinen Zboží v místě plnění řádně převzít. Kupující je povinen při převzetí provést kontrolu, zda Zboží není poškozeno či nevykazuje jakékoli zjevné vady a převzetí Zboží potvrdit v dodacím listu Prodávajícího. V případě, že Kupující při převzetí Zboží nevytkne v dodacím listu vady, Zboží je považováno za dodané bez jakýchkoli zjevných vad a Kupující není oprávněn zjevné vady Zboží později u Prodávajícího uplatnit. Dojde-li k poškození Zboží při přepravě, je Kupující povinen tuto skutečnost řádně zdokumentovat přímo s dopravcem v okamžiku převzetí dodávky Zboží a sepsat protokol, který bude detailně popisovat rozsah poškození, včetně pořízení fotodokumentace.

5.5.    Převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího prvním dnem prodlení Kupujícího s převzetím Zboží.

6.    Vady Zboží, záruka za jakost a reklamace
6.1.    Zhotovitel poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v rozsahu sjednaném ve smlouvě, resp. uvedeném v okamžiku učinění Objednávky u příslušného Zboží v E-shopu.. Záruka se vztahuje pouze na vady Zboží, u kterých byly dodrženy podmínky správného skladování, odborné montáže, manipulace, údržby a provozu v souladu s pokyny Zhotovitele.

6.2.    Záruka se vztahuje pouze na vady Zboží, u kterého byly dodrženy podmínky správného skladování, odborné montáže, manipulace, údržby a provozu v souladu s pokyny Prodávajícího, včetně řádného vedení servisního deníku, je-li jeho vedení vyžadováno. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud (a) Kupující před či při převzetí Zboží věděl, že Zboží má vadu, (b) Kupující vadu sám způsobil, nebo (c) neoznámí-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží řádně a včas ve smyslu článku 6.4. níže.

6.3.    Zjistí-li Kupující vadu Zboží, je povinen okamžitě provést veškeré opatření za účelem minimalizování dalšího poškození Zboží, jakož i vzniku dalších možných souvisejících škod.

6.4.    Reklamace vad Zboží musí být Kupujícím učiněna v záruční době, a to bez zbytečného odkladu po zjištění takové vady, nejpozději však do 7 dnů ode dne zjištění vady Zboží. Reklamace musí být Prodávajícímu zaslána e-mailem na adresu uvedenou v článku 8.2. níže a musí obsahovat přesný popis reklamovaného Zboží, zjištěné vady, datum, způsob zjištění vady a její projevy, příp. fotodokumentaci. Neoznámí-li Kupující vadu řádně a včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči Prodávajícímu.

6.5.    Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Prodávající zároveň Kupujícího ve stejné lhůtě vyrozumí, zda bude reklamace dle volby Prodávajícího vyřizována v sídle Prodávajícího či zda bude reklamace řešena u Kupujícího, resp. na místě, na kterém se strany shodnou. 

6.6.    V případě vyřizování reklamace v sídle Prodávajícího je Kupující povinen zajistit balení a dopravu řádně zabaleného reklamovaného Zboží do sídla Prodávajícího. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu nutné účelně vynaložené náklady na přepravu do místa určeného Prodávajícím. V případě vyřizování reklamace v sídle Kupujícího, resp. sjednaném místě zašle Prodávající Kupujícímu ceník servisních prací s vyčíslením nákladů, které bude Kupující povinen uhradit Prodávajícímu v případě, bude-li reklamace vyhodnocena jako neoprávněná. 

6.7.    Bude-li reklamace shledána oprávněnou, budou reklamované vady Zboží Prodávajícím bezplatně odstraněny opravou nebo dodáním nového Zboží či jeho části dle volby Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající vadu ve lhůtě dle článku 6.7. Obchodních podmínek, nebo informuje-li Prodávající Kupujícího, že vadu není možné odstranit, Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Ustanovení čl. 6 těchto Obchodních podmínek nahrazují ustanovení § 2106 a 2107 OZ.

6.8.    V případě reklamace Zboží, jehož výrobcem je Prodávající, vyřídí Prodávající reklamaci Zboží do 30 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě. V případě reklamace Zboží, jehož výrobcem je třetí osoba odlišná od Prodávajícího, vyřídí Prodávající reklamaci Zboží nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude Prodávají informovat Kupujícího e-mailem.

6.9.    Kupující je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost za účelem prověření reklamovaných vad a řádným odstraněním oprávněně reklamovaných vad Zboží.

7.    Ukončení kupní smlouvy
K zániku kupní smlouvy jinak, než splněním může dojít pouze písemnou dohodou stran nebo odstoupením z důvodů specifikovaných v těchto Obchodních podmínkách.

8.    Komunikace
8.1.    Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výhradně elektronicky. Poskytovatel bude s Klientem komunikovat prostřednictvím e-mailové adresy a mobilního telefonu, které Klient uvedl v Žádosti o registraci, resp. které jsou uvedeny v Uživatelském účtu. V případě změny údajů je Kupující povinen Prodávajícího o takové změně bez zbytečného odkladu informovat, resp. provést aktualizaci údajů v Uživatelském účtu. Klient bude s Poskytovatelem komunikovat prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu uvedeného v článku 8.2 níže. Smluvní strany si tedy budou doručovat informace, dokumenty, oznámení, výzvy, reklamace či obchodní sdělení elektronicky.

8.2.    Kontaktní údaje Prodávajícího: IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., se sídlem Řípská 1549/11a, , 627 00 Brno, IČO: 48908126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 11234, e-mail: objednavky@itsbrno.cz , telefon: +420 541 422 611.

9.    Právní řád, jurisdikce
Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky dle místa sídla Prodávajícího.

10.    Zákaz započtení a postoupení
Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli nároky vůči Prodávajícímu ani převést či postoupit žádná svá práva, pohledávky ani povinnosti z Kupní smlouvy či s ní související jako celek ani částečně na třetí osobu. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek jsou závazné rovněž pro právní nástupce Kupujícího. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2021.